'களவாடிய பொழுதுகள்' படத்தின் இரண்டு நிமிடக்காட்சிகள்