உதயநிதி நடிக்கும் நிமிர் படத்தின் இரண்டு நிமிடக்காட்சி