மிஸ்டர் சந்திரமவுலி படத்தில் ரெஜினாவின் கலர் ஃபுல் HD ஆல்பம்