இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் படத்தின் இரண்டாவது 'Sneak Peek'