அதர்வா நடிக்கும் 'செம்ம போத ஆகாதே' படத்தின் மூன்று நிமிடக்காட்சி