விஜய் ஆன்டனி நடிக்கும் காளி படத்தின் பரபரப்பான முதல் 7 நிமிடக் காட்சி